Site Loader

Szkoła dla każdego ucznia

Istota nauczania zintegrowanego

Badania pokazują, że odniesienie sukcesu na późniejszych etapach edukacyjnych zależy w dużej mierze od tego, czego dziecko nauczyło się podczas pierwszy lat obecności w szkole. Nie chodzi tutaj jednak o zdobytą wiedzę, a o umiejętności i kompetencje kluczowe, które determinują np. jak szybko ktoś jest w stanie przyswajać i zapamiętywać nowe informacje. Klasy I-III wydają się idealnym momentem do tego, by intensywnie wspierać u dzieci rozwój pewnych zdolności. W ramach nauczania zintegrowanego nie istnieje bowiem podział na poszczególne przedmioty. Nauczyciele wychowania wczesnoszkolnego przekazują informacje pochodzące z różnych dziedzin jednocześnie, niejako obok siebie, przeplatają wiadomości z zakresu nauk przyrodniczych z edukacją artystyczną czy polonistyczną. Przy takiej strukturze zajęć i dużej swobodzie prowadzącego wychowawcy łatwiej znaleźć czas na to, by lepiej poznać swoich podopiecznych, odkryć, jakie mają predyspozycje i wspierać ich mocne strony. Wśród kompetencji kluczowych, które powinien rozwijać podręcznik dla nauczania wczesnoszkolnego, taki jak na przykład Tania Książka – Nasza Szkoła podręcznik, należy na pierwszy miejscu wymienić:

 • nawiązywanie i utrzymywanie relacji społecznych, przede wszystkim w ramach grupy rówieśniczej
 • zdobycie umiejętności uczenia się i zapamiętywania
 • wykształcenie umiejętności krytycznego i analitycznego myślenia
 • dostrzeganie złożoności świata i występujących w nim zjawisk 
 • opanowanie umiejętności pisania, płynnego czytania i rachowania
 • rozwijanie umiejętności samodzielnej pracy i pracy w grupie.

Trochę sztuki, trochę przyrody

Program Nasza Szkoła podręcznik duży nacisk kładzie na wykształcenie świadomych obywateli, gotowych do funkcjonowania w społeczeństwie i podejmowania współpracy z innymi ludźmi. Liczne ćwiczenia, w których uczeń musi wyrazić i uargumentować swoją opinię, pozwalają na rozwinięcie umiejętności komunikacyjnych, co przyda się nie tylko podczas przygotowywania dłuższych prac pisemnych, ale również w codziennym życiu. Nasza Szkoła podręcznik autorzy podzielili na cztery części, które razem powinny zostać zrealizowane w ciągu jednego roku szkolnego. Zgodnie z założeniami twórców, ukończenie jednej części publikacji powinno zająć nie więcej niż dwa i pół miesiąca, ponieważ jeden tom dotyczy jednej pory roku. Nasza Szkoła podręcznik jest w pełni zgodny z założeniami nauczania zintegrowanego i podstawą programową, ponieważ zawiera treści z zakresu zarówno edukacji polonistycznej i matematycznej, jak i artystycznej czy przyrodniczej.

Szkoła freepik - pl.freepik.com

Wybór na 3 lata

Pozycje dla nauczania początkowego

Co roku nauczyciele wraz z dyrekcją szkoły, w której są zatrudnieni, stają przed ważnym dylematem, a mianowicie – jakie podręczniki i zeszyty ćwiczeń wybrać dla nauczania wczesnoszkolnego? Jak powszechnie wiadomo, dziecko w klasach I-III bardzo intensywnie się rozwija i zdobywa umiejętności cenne na kolejnych etapach edukacyjnych, dlatego podjęcie dobrej decyzji i zamówienie właściwych podręczników wydaje się niezwykle istotną kwestią. Istotne jest to, żeby wybrać kompletną, merytoryczną i atrakcyjną pozycję, z którą będzie się wygodnie pracować przez kolejne trzy lata. Należy także zadbać o to, by koszt wydruku i dostarczenie publikacji do szkoły w całości mieścił się w kwocie dotacji oznaczonej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, ponieważ obecnie podręczniki dla najmłodszych uczniów są w pełni refundowane przez rządowy resort. Dobrym wyborem w tym kontekście jest z pewnością Nasza Szkoła podręcznik, ponieważ pozycja ta została opracowana przez ekspertów od pedagogiki pozostających w ścisłej współpracy z ministerstwem, można więc założyć, że publikacja w najwyższym stopniu spełnia wymagania określone w podstawie programowej dla pierwszego etapu edukacyjnego, czyli dla klas I-III szkoły podstawowej.

Kompletna wyprawka

Typowy zestaw dla ucznia klasy drugiej czy trzeciej składa się z co najmniej kilku do kilkunastu zeszytów przeznaczonych do korzystania przez cały rok. Nasza Szkoła podręcznik to tak naprawdę aż 9 różnych pozycji, które przynosi się do szkoły w kolejnych miesiącach, po zrealizowaniu zagadnień z poprzednich części publikacji. Nasza Szkoła podręcznik (https://www.taniaksiazka.pl/seria/operon-nasza-szkola) został podzielony na cztery części – czyli tyle, ile wyróżnia się pór roku. Dodatkowo z publikacji wydzielono część matematyczną oraz część do prowadzenia zajęć z edukacji zintegrowanej. Łatwo domyśleć się, jakie zagadnienia umieszczono w zeszycie ćwiczeń do matematyki. Pojęcie edukacji zintegrowanej może brzmieć jednak dla niektórych osób wciąż nieco zbyt obco, warto więc wyjaśnić, co dokładnie oznacza to sformułowanie. Nauczanie zintegrowanego to nic innego jak sposób prowadzenia zajęć, który zakład brak podziału na poszczególne przedmioty. Zamiast tego wiedzę z różnych dziedzin przekazuje się razem, niejako przy okazji omawiania poszczególnych tematów. Nasza Szkoła podręcznik porusza zagadnienia wchodzące w skład między innymi:

 • edukacji polonistycznej
 • edukacji artystycznej
 • edukacji technicznej
 • wychowania fizycznego
 • wychowania obywatelskiego/patriotycznego
 • nauk przyrodniczych.
Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com

Kluczowe lata edukacji

Efekty na lata

Eksperci od pedagogiki i kognitywistyki, czyli nauki zajmującej się badaniem umysłu i mózgu, wskazują, że pierwsze lata edukacji, kiedy człowiek nie ukończył jeszcze dziesiątego roku życia, mają kluczowe znaczenie w kontekście dalszej nauki w szkole. Liczne badania wskazują, że to właśnie w tym okresie dziecko wykształca i rozwija w sobie umiejętność efektywnego uczenia się i zapamiętywania, dostrzegania związków przyczynowo-skutkowych, krytycznej analizy informacji oraz wyciągania na ich podstawie wniosków, a ponadto także ważne zdolności interpersonalne, pozwalające na tworzenie trwałych więzi społecznych. Na nauczycielach klas I-III ciąży zatem spora odpowiedzialność, ponieważ powinni oni zrobić wszystko, by pomóc swoim wychowankom w dostrzeżeniu i rozwinięciu ich mocnych stron oraz w pracy nad pewnymi trudnościami czy brakami. Aby ułatwić sobie to zadanie, warto korzystać z dobrych pomocy naukowych i materiałów, które zachęcą młodego człowieka do poznawania świata. Do takich publikacji można zaliczyć chociażby Nasza Szkoła podręcznik. Pozycja ta pozwala na nabycie umiejętności czytania, pisania oraz sprawnego rachowania, to jednak nie jedyne jej zalety. Podręcznik przede wszystkim rozbudza ciekawość poznawczą uczniów i wyposaża ich w narzędzia, które pomogą im lepiej zrozumieć i opisać świat przyrody.

Zawartość merytoryczna i nie tylko

Publikacje dla klas I-III, takie jak np. Nasza Szkoła podręcznik, powinny przede wszystkim być zgodne z podstawą programową określoną przez Ministerstwo Edukacji Naukowej oraz mieć za zadanie przekazywanie wiedzy odpowiedniej do wieku odbiorców. Właściwie skonstruowana publikacja dla najmłodszych nie powinna jednak realizować niezbędnego minimum, czyli wymagań merytorycznych. Warto zadbać także o to, by książki do stosowania w ramach edukacji wczesnoszkolnej, miały przyjemną stylistykę, kolorowe ilustracje oraz żeby poruszały tematy bliskie dzieciom i ciekawe dla nich. Wszystkie te cechy spełnia Nasza Szkoła podręcznik, a dodatkowo przekazuje uczniom garść informacji naprawdę przydatnych w życiu codziennym, nie tylko w murach szkoły. Z podręcznika można dowiedzieć się między innymi:

 • jakie obowiązują w Polsce numery alarmowe i w jakich sytuacjach się z nich korzysta
 • jak rozpoznawać ptaki przylatujące jesienią i zimą na balkon
 • jak zachowywać się w sytuacjach niebezpiecznych, takich jak: pożar, utrata przytomności, powódź.

Nasza Szkoła podręcznik jest jednym z najczęściej wybieranych przez nauczycieli podręczników. Nie ma jednak obowiązku korzystania z niego podczas zajęć w klasach I-III, wybierając jednak wiodącą pozycję, warto kierować się zamieszczonymi powyżej wskazówkami.

Szkoła zdjęcie utworzone przez freepik - pl.freepik.com